MIBIOTIX JH CAPSULES 

PATIENT INFORMATION LEAFLET

This leaflet tells you about MiBiotix JH Capsules.

Complementary medicine: Health Supplement.

SCHEDULING STATUS: S0

PROPRIETY NAME AND DOSAGE FORM:

MiBiotix JH Capsules (capsules).

Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.

MiBiotix JH Capsules are available without a doctor’s prescription. Nevertheless, you still need to use MiBiotix JH Capsules carefully to get the best results from it.

 • Keep this leaflet. You may need to read it again.
 • Do not share MiBiotix JH Capsules with any other person.
 • Ask your pharmacist if you need more information or advice.

1. WHAT MIBIOTIX JH CAPSULES CONTAINS: 

Each capsule contains: 500 Million CFU’s of Lactobacillus paracasei, 500 Million CFU’s of Lactobacillus plantarum, 5 Million CFU’s of Lactobacillus plantarum, 500 Million CFU’s of Lactobacillus casei 500 Million CFU’s of Lactobacillus acidophilus, 250mg of Celadrin 250mg, 50mg FOS as RaftiloseTM

2. WHAT MIBIOTIX JH CAPSULES ARE USED FOR:

When ingested on a regular basis, probiotics should improve or normalise the microbial balance in the human intestines and thereby improve the functioning of the digestive tract/gut.

3. BEFORE YOU TAKE/ USE/ ARE GIVEN/ ADMINISTERED MIBIOTIX JH CAPSULES:

Do NOT take/use MiBiotix JH Capsules: 

If you are known to be hypersensitive (allergic) to (active ingredient) or any of the inactive ingredients.

Take special care with MiBiotix JH Capsules:
MiBiotix JH Capsules does not intend to prevent or cure any form of illness or disease and should not replace any medication. If you suffer from a chronic medical condition, consult your healthcare practitioner before using this product. Do not exceed the recommended dose.

Driving and using machinery:

No studies on the effect on the ability to drive or use machinery have been performed. It is unlikely that MiBiotix JH Capsules would affect your ability to drive or use machinery. However, please exercise care until you are certain that your ability to perform such activities is not affected.

Important information about some of the ingredients of MiBiotix JH Capsules:

All inactive ingredients added on the formulation of MiBiotix JH Capsules are known to be well tolerated.

Taking/ Giving/ Using other medicines with MiBiotix JH Capsules: Always tell your healthcare professional if you are taking other medicines. (This includes complementary or traditional medicine). The use of MiBiotix JH Capsules with these medicines may cause undesirable interactions. Please consult your doctor, pharmacist, or other healthcare professional for advice

4. HOW TO TAKE/ USE MIBIOTIX JH CAPSULES:
The usual dose is: Take two MiBiotix JH Capsules once daily after breakfast. Take the capsules with enough quantity of liquid (e.g. one glass of water). 
Always take MiBiotix JH Capsules exactly as per recommendation of the Package Insert or by your health care provider and if you are unsure. If the symptoms worsen or persist, please consult your healthcare practitioner.
If you take/ use/ more MiBiotix JH Capsules than you should:
Do not use more than recommended dose. (See Package Insert). In the event of overdosage, consult your doctor or pharmacist. If neither is available, contact the nearest hospital or poison control center.
If you forget to take /miss a dose of MiBiotix JH Capsules:

Always take MiBiotix JH Capsules as prescribed. If you miss a dose, take it as soon as you remember. If you do not remember the missed dose until the next dose is due, skip the missed dose and go back to your regular dosing schedule (see “HOW TO TAKE MiBiotix JH Capsules”). Do not take a double dose to make up for forgotten individual doses.

5. POSSIBLE SIDE EFFECTS:

There has not been a case of any side effects reported when taking MiBiotix JH Capsules.  MiBiotix JH Capsules can have side effects.

Not all side effects reported for MiBiotix JH Capsules are included in this leaflet. Should your general health worsen or if you experience any untoward effects while taking MiBiotix JH Capsules, please consult your healthcare provider for advice. Please report/ inform your doctor or pharmacist if you notice any side effects not mentioned in this leaflet. 

6. STORAGE AND DISPOSING OF MIBIOTIX JH CAPSULES:

Store all medicines out of reach of children.

Store in a cool, dry place below or at 25 0 C.

Keep the container in the original packaging and in an outer carton.

Protect from light. Do not store in a bathroom.

Do not use after expiry date stated on the label/carton and on the bottle. Do not use MiBiotix JH Capsules if you notice any visible signs of deterioration.  Return all unused medicine to your pharmacist/supplier. Do not dispose of unused medicines in drains or sewage systems (e.g. toilets).

7. PRESENTATION OF MIBIOTIX JH CAPSULES:

MiBiotix JH Capsules is packed in 60’s, in a white plastic bottle with a white cap in an outer carton.

8. IDENTIFICATION OF MIBIOTIX JH CAPSULES:

Containing a white powder packed in a size 0 off-white vegetarian capsule.

9. REGISTRATION NUMBER:

Will be allocated by Council upon registration.

This unregistered medicine has not been evaluated by the SAHPRA for

its quality, safety or intended use.

10. NAME AND ADDRESS OF REGISTRATION HOLDER:

Kenza Health (Pty) Ltd Suite 177, Private Bag X7, Northriding 2162

For professional information go to www.mibiotix.co.za


11. DATE OF PUBLICATION: 
November 2020 Ver: 005

 

MIBIOTIX JH CAPSULES 

PASIËNTINLIGTINGSBLAADJIE
Hierdie voubiljet bevat inligting oor MiBiotix JH Capsules.

Komplimentêre medisyne: Gesondheidsaanvulling.

BYLAE STATUS: S0

EIENDOMSNAAM (EN DOSISVORM):

MiBiotix JH Capsules (kapsules).

Lees die hele blaadjie sorgvuldig deur, want dit bevat belangrike inligting vir u.

MiBiotix JH Capsules is beskikbaar sonder die voorskrif van ‘n dokter. U moet egter steeds MiBiotix JH Capsules versigtig gebruik om die beste resultate daarmee te verkry.

 • Hou hierdie pamflet. Jy sal dit dalk weer moet lees.
  • Moenie MiBiotix JH Capsules met enige ander persoon deel nie.
  • Vra jou apteker as jy meer inligting of advies benodig.

1. WAT MIBIOTIX JH CAPSULES BEVAT:

Elke kapsule bevat: 500 Miljoen CFU’s van Lactobacillus paracasei, 500 Miljoen CFU’s van Lactobacillus plantarum, 500 Miljoen CFU’s van Lactobacillus plantarum, 500 Miljoen CFU’s van Lactobacillus casei, 500 Miljoen CFU’s van Lactobacillus acidophilus, 250mg van Celadrin, 50mg FOS as RaftiloseTM 

2. WAARVOOR  MIBIOTIX JH CAPSULES GEBRUIK WORD:

Wanneer probiotika gereeld geneem word, behoort dit die mikrobiese balans in die menslike ingewande te verbeter of te normaliseer, en sodoende ook die funksionering van die spysverteringskanaal te verbeter.

3. VOORDAT U MIBIOTIX JH CAPSULES NEEM:

Moenie MiBiotix JH Capsules gebruik as:

 • jy bewus is daarvan dat jy hipersensitief (allergies) is vir (aktiewe bestanddeel) of enige van die bestanddele. 
  • jy swanger is of u baba borsvoed (sien “Swangerskap en borsvoeding”). 

Neem Spesiale sorg met MiBiotix JH Capsules:
MiBiotix JH Capsules beoog nie om enige ongesteldheid of siektetoestand te genees nie en moet nie enige medikasie vervang nie. Mense wat aan ’n chroniese mediese toestand ly moet hulle gesondheidspraktisyn raadpleeg voor hulle hierdie produk gebruik. Moenie die voorgeskrewe dosis oorskry nie.

Bestuur en die gebruik van masjinerie:

Geen navorsingstudies is uitgevoer oor die effek op die vermoë om te bestuur of masjinerie te hanteer nie. Dit is onwaarskynlik dat MiBiotix JH Capsules die vermoë om te bestuur of masjinerie te gebruik sal beïnvloed. Wees egter versigtig tot u seker is u vermoë om hierdie aktiwiteite uit te voer word nie beïnvloed nie.

Belangrike inligting oor sommige van die bestanddele van MiBiotix JH Capsules:

Al die onaktiewe bestanddele wat op die formulering van MiBiotix JH Capsules gevoeg word, word goed verdra.

Die neem van ander medisyne saam met MiBiotix JH Capsules:

Lig altyd u gesondheidpraktisyn in wanneer u medisyne neem. (Dit sluit in komplementêre of tradisionele medisyne). Die gebruik van MiBiotix JH Capsules saam met hierdie medisyne mag ongewenste wisselwerkings veroorsaak. Raadpleeg asseblief u dokter, apteker of ander professionele gesondheidsorgwerker vir advies.

4. HOE OM MIBIOTIX JH CAPSULES TE GEBRUIK 

Die gewone dosis is: Neem twee MiBiotix JH Capsules, daagliks na ontbyt. Neem die kapsules met voldoende hoeveelheid vloeistof (bv. een glas water)

Neem MiBiotix JH Capsules altyd volgens aanbevelings van die pakketinvoer of deur u gesondheidsorgverskaffer en indien u onseker is. As die simptome vererger of voortduur, raadpleeg ’n gesondheidsorgpraktisyn.

As u meer MiBiotix JH Capsules gebruik as wat u behoort:

Moenie meer as aanbevole dosis gebruik nie. (Sien pakketinvoegsel)

In die geval van ’n oordosis, raadpleeg u dokter of apteker. As geeneen van hulle beskikbaar is nie, contak onmiddellik die naaste hospitaal of gifbeheersentrum.

As jy vergeet om ‘n dosis MiBiotix JH Capsules te neem:

Neem MiBiotix JH Capsules altyd soos voorgeskryf. Indien u ’n dosis vergeet het, neem dit sou gou as wat u onthou. Indien u egter nie van die vergete dosis onthou voordat dit tyd is vir die volgende dosis is nie, slaan die vergete dosis oor en keer terug na u gewone doseringskedule (sien “HOE OM MiBiotix JH Capsules TE GEBRUIK”). Moenie ’n dubbele dosis neem om te vergoed vir die oorgeslane individuele dosis nie.

5. MOONTLIKE NEWE EFFEKTE

Daar was nie gevalle van enige newe-effekte gerapporteer wanneer MiBiotix JH Capsules geneem word nie.

MiBiotix JH Capsules kan newe-effekte hê.

Nie alle newe-effekte wat vir MiBiotix JH Capsules gemeld is, is in hierdie inligtingstuk vervat nie. Indien u algemene gesondheid agteruitgaan of u ongewenste wisselwerkings ervaar terwyl MiBiotix JH Capsules gebruik, raadpleeg asseblief u gesondheidsorgvoorsiener vir advies. Lig asseblief u dokter of apteker in indien u enige newe-effekte opmerk wat nie in hierdie inligtingstuk genoem word nie.

6. BERGING EN WEGDOEN VAN MIBIOTIX JH CAPSULES:

Bewaar alle medisyne buite bereik van kinders.

Berg in ‘n koel, droë plek onder of by 25 ° C.

Hou die houer in die oorspronklike verpakking en in ‘n buitenste karton. Beskerm teen lig. Moenie in ‘n badkamer stoor nie.

Moet nie gebruik word na die vervaldatum wat op die etiket / karton en op die bottel aangedui word nie. Moenie MiBiotix JH Capsules gebruik as u enige sigbare tekens van agteruitgang sien nie. 

Stuur alle ongebruikte medisyne na u apteker / verskaffer terug.

Moet nie ongebruikte medisyne in riool- of rioolstelsels gooi  nie (byvoorbeeld toilette).

7. AANBIEDING VAN MIBIOTIX JH CAPSULES:

MiBiotix JH Capsules is verpak in 60’s, in ‘n wit plastiekbottel met ‘n wit dop en in ‘n buitenste karton.

8. IDENTIFIKASIE VAN MIBIOTIX JH CAPSULES:

Wit poeier verpak in geel-wit grootte 0 vegetariese kapsule.

9. REGISTRASIENOMMER:

Sal deur die Raad toegeken word by registrasie.

Hierdie ongeregistreerde medisyne is nie deur die

SAHPRA geevalueer ten opsigte van kwaliteit,

veiligheid of beoogde gebruik nie.

10. NAAM EN ADRES VAN DIE HOUER VAN DIE REGISTRASIE:

Kenza Health (Edms) Bpk Suite 177, Private BagX7, Northriding 2162

Vir proffessionele inligting gaan na www.mibiotix.co.za

11. DATUM VAN PUBLIKASIE:

November 2020. Ver: 00